Depression - Riskfaktorer

För nyinsjuknande

 • Ärftlighet: Egentliga depressioner har en tydlig genetisk komponent, även om miljöfaktorer spelar en större roll än vid bipolär sjukdom.
 • Att vara kvinna.
 • Stress. För många kan stress vara en utlösande faktor för depression.
 • Samsjuklighet. Många tillstånd ökar risken för insjuknande i depression. De vanligaste är ångesttillstånd, skadligt bruk av alkohol eller cannabis, personlighetsstörning och ADHD.
 • Läkemedel. Vissa läkemedel kan ge depressionssymtom, till exempel betablockare, kalciumantagonister, systemisk kortisonbehandling, interferon och bensodiazepiner.

Risk för återinsjuknande

 • Bristande långtidsbehandling. Användande av SSRI minskar risken flerfaldigt för att återinsjukna i depression och för suicid.
 • Skadligt substansbruk. Både alkohol och cannabis ökar risken för depression.
 • Stress. Inkluderar även arbetsrelaterad stress.
 • Sömnbrist. Sömnstörning ökar även risken för suicid vid depression och kan förvärra depressionen

Ärftlighet

 • För egentlig depression har heritabiliteten i olika studier uppskattats till mellan 30 och 40 procent vilket innebär att ärftligheten är relativt stor. Heritabilitet är ett statistiskt mått på hur stor del av ett tillstånd kan förklaras av genetik.
 • Sårbarheten för att utveckla depression ärvs polygenetiskt, vilket innebär att flera gener samverkar.

Förklaringsmodell för uppkomst av depression

 • Den genetiska risken för att utveckla depression i kombination med för individen stressande händelser under uppväxten blir en persons förutsättningar att klara av psykisk och fysisk stress, ofta kallat sårbarhet. Nya stressande händelser kan senare i livet orsaka debut av sjukdomen.
 • Miljöfaktorer tycks spela en större roll vid depression jämfört med bipolär sjukdom.
 • Negativa livshändelser. Välkänt är att smärtsamma livshändelser kan vara utlösande faktor för depression. Så många som 90 procent av depressiva episoder hos kvinnor föregås av en negativ livshändelse. Främst fyra aspekter lyfts fram; förödmjukelse, upplevelse av att vara låst och inte komma undan, förlust och hot. Särskilt kombinationer av ovanstående ökar risken. Även miljöaspekter som försummelse av vård, sexuella övergrepp och trauma tidigt i livet predicerar för depression.
 • Sammanfattningsvis påverkas risken för att insjukna i depression av både arv och miljö i samverkan.

Caspi A, Sugden K, Moffitt TE, Taylor A, Craig IW, Harrington H, McClay J, Mill J, Martin J, Braithwaite A, Poulton R: Influence of life stress on depression: moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene. Science, 2003 Jul 18;301(5631):386-9.

Fabbri C, Marsano A, Serretti A: Genetics of serotonin receptors and depression: state of the art. Curr Drug Targets, 2013 May 1;14(5):531-48.

SBU. Behandling av depressionssjukdomar. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2004. SBU-rapport nr 166.

Publicerad: 2015/01/15 Senast uppdaterad: 2019/11/28