Depression - Kloka listan

Tillbaka

sertralin
Sertralin ..., Oralin, Sertrone, Zoloft

2018-12-12 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Depression - I första hand

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Sertralin är miljöklassificerat. Sertralin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Få antidepressiva läkemedel har liten miljöpåverkan. Ur ett medicinskt perspektiv är SSRI att betrakta som basläkemedel vid läkemedelsbehandling av depression. Miljörisken för sertralin är medelhög och substansen är särskilt toxisk mot grönalger.

Motivering

Det är ingen skillnad i antidepressiv effekt mellan olika antidepressiva medel vid lindrig till måttlig depression. Även om den antidepressiva effekten inte skiljer sig på gruppnivå mellan olika antidepressiva läkemedel kan det finnas individuella skillnader avseende effekt och biverkningar. Om behandlingssvar har erhållits med ett läkemedel tidigare är det en fördel att använda detta läkemedel igen då nytt behov av läkemedelsbehandling uppstår.

Sertralin har likartad profil som escitalopram med avseende på effekt, biverkningar, interaktionspotential och kostnad. Detta samt god dokumentation vid ångestsyndrom, väger tyngre än skillnader i miljödokumentation mellan olika antidepressiva läkemedel.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av depressionssjukdomar. SBU-rapport 166, 2004.
  2. Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna. Information från Läkemedelsverket 2016;27(6):26–59. Behandlingsrekommendation 2016.
  3. Psykiatristöd

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar
Publicerad: 2013/06/01 Senast uppdaterad: 2017/10/01