Depression - Juridik

Hos en liten andel av personer med depression kan behandlingen inte ske med patientens samtycke. Det kan t.ex. röra sig om patienter som är fast beslutna att ta sitt liv. Det kan också förekomma att depressionspatienter har vanföreställningar och/eller svår psykomotorisk hämning som omöjliggör grundat ställningstagande till erbjuden vård. I dessa fall kan vård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Länk till annan webbplats. vara tillämplig.

LPT § 47

Läkare i allmän tjänst, eller läkare som har avtal med landstinget att utföra undersökningar för vårdintyg, kan begära polishandräckning enligt § 47 LPT för att föra patienten till psykiatrisk klinik. Se Lagen om psykiatrisk tvångsvård Länk till annan webbplats.. Polishandräckning får begäras endast när det av omständigheterna framgår att patienten håller sig undan eller inte frivilligt går med på undersökningen.

Vårdintyg enligt § 4

Kriterium 1: (Allvarlig psykisk störning). Depressionsepisoder med suicidförsök och/eller psykotiska symtom betraktas som allvarlig psykisk störning. Art och grad ska dock särskilt beaktas.

Kriterium 2: (Oundgängligt behov av kvalificerad psykiatrisk slutenvård). Vid depression med svår suicidrisk eller depressiva vanföreställningar är inläggningsindikationen hög, vilket bör beaktas. Fråga gärna närstående. Läs i journalen om frivillig vård fungerat tidigare.

Kriterium 3: (Inställning till erbjuden vård) Patienter med depression kan ibland, trots dålig sjukdomsinsikt, i samtal med läkare acceptera sjukhusvård. Man bör därför också ta ställning till om patienten är i stånd att fatta ett grundat ställningstagande.

Kvarhållning LPT § 6 samt intagning LPT § 6b

Beslut om intagning får inte grundas på ett vårdintyg som är äldre än fyra dagar. Frågan om vård enligt LPT Länk till annan webbplats. ska ha prövats av specialistläkare i psykiatri inom 24 timmar från patientens ankomst till vårdinrättning. Beslut om kvarhållning på psykiatrisk klinik upp till 24 timmar kan göras av primärjour, med eller utan kontakt med bakjour.

Konvertering LPT § 11

För konvertering från vård enligt HSL Länk till annan webbplats. till vård enligt LPT Länk till annan webbplats. är kraven högre ställda och farlighetskriteriet tillkommer, vilket innebär att patienten kan befaras allvarligt skada sig själv eller någon annan.

Depression och somatisk sjukdom

En patient med depression som vägrar vård av somatisk sjukdom får behandlas somatiskt mot sin vilja med stöd av LPT, förutsatt att samtliga tre tvångsvårdskriterier är uppfyllda, samt att depressionssymtomen orsakas av den somatiska sjukdomen eller att den somatiska sjukdomen är akut livshotande.

Svea rikes lag. LPT Länk till annan webbplats.

Friden T, Silfverhielm H. När kan patientens nej bli ja i vårdsituationen? Läkartidningen 2010;107: 732

Publicerad: 2015/01/15 Senast uppdaterad: 2019/11/28