Depression - Epidemiologi

  • Depression är en av de vanligaste folksjukdomarna. Under ett år får 6-7 procent av befolkningen en episod av depression.
  • Totalt använder ungefär 9 procent av den vuxna befolkningen antidepressiva läkemedel (11,5 procent av kvinnorna och 6,0 procent av männen). Vid 75-års ålder och äldre använder ungefär 24 procent av kvinnorna och 15 procent av männen antidepressiva läkemedel.
  • Upp till 45 procent av alla kvinnor och 27 procent av alla män insjuknar i depression någon gång i livet.
  • 10-20 procent av kvinnor insjuknar efter förlossning.
  • Ökad risk vid somatisk sjukdom t ex vid stroke, diabetes, hjärtinfarkt
  • Prevalensen ökar i åldersgruppen över 65 år. Där är punktprevalensen 5-20 procent och samvarierar med somatisk sjuklighet och funktionsnedsättning.
  • Risken för självmord är förhöjd i genomsnitt 20 gånger vid depression, men den interindividuella variationen är stor.
  • I åldersgruppen 20-59 år är dödligheten, oavsett dödsorsak, femfaldigt förhöjd bland patienter med depression.

SBU. Behandling av depressionssjukdomar. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2004. SBU-rapport nr 166.

Socialstyrelsen. Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Indikatorer och underlag för bedömningar.

Socialstyrelsen. Läkemedel – statistik för år 2013.

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2016:27

Publicerad: 2015/01/15 Senast uppdaterad: 2019/11/28