Bipolär sjukdom - Vård och remiss

 • Patient med misstänkt eller konstaterad bipolär sjukdom bör remitteras till specialistpsykiatrin (1).
 • Patienter som inom psykiatrin erhållit diagnosen bipolär sjukdom typ 1 bör remitteras vidare till affektiv specialenhet eller specialinriktat team (1).
 • Lämpliga fall med bipolär sjukdom typ 2 eller ospecificerad bipolär sjukdom (bipolär UNS) i stabilt skede och som bedöms ha ett begränsat vårdbehov kan efter genomfört behandlingsprogram remitteras för fortsatt uppföljning via primärvården. En tydlig vårdplanering för fortsatt behandling och åtgärder vid akut försämring ska kommuniceras vid överföring från psykiatrin till patienten och primärvårdsläkaren.

 • Social situation
 • Hereditet för psykisk sjukdom inklusive suicidalitet
 • Tidigare och nuvarande somatisk och psykiatrisk sjukdom inklusive debutålder för första affektiva episod, symtom under typiska episoder och förekomst av friska intervall
 • Tidigare suicidförsök
 • Genomförd utredning (se Utredning)
 • Genomförda behandlingsinsatser och reaktion på dessa (se Behandling)
 • Aktuella läkemedel
 • Status inklusive suicidrisk och dödsönskan
 • Bedömning inklusive suicidrisk (se även Suicidnära patienter)

 • Då specialistpsykiatrin bedömer att patienten för närvarande inte behöver deras resurser. Bedömningen kan baseras på enbart en konsultation eller ett längre vårdåtagande.
 • Då specialistpsykiatrin bedömer att patienten är optimalt behandlad. Notera att litiumbehandling normalt inte kan skötas i primärvården men exempelvis inställd lamotrigin kan skötas där.
 • Observera att en patient med bipolär sjukdom inte sällan återinsjuknar i nya episoder. Detta kan aktualisera nytt behov av specialistpsykiatrin.

 • Social situation
 • Hereditet
 • Somatisk anamnes
 • Utredningsresultat
 • Genomförd behandling
 • Förekommande restsymtom
 • Aktuell medicinering och aktuell rekommenderad behandlingstid (exempelvis "livslång") vid behov
 • Uppföljning av riskfaktorer, såsom substansmissbruk och och sociala faktorer
 • Aktuellt psykiskt och somatiskt status
 • Suicidriskbedömning
 • Bedömning och åtgärd; föreslagen fortsatt behandling som inkluderar tydlig vårdplanering för och åtgärder vid akut försämring
 • Krisplanering med förslag på en eller flera åtgärder och viktiga kontaktuppgifter till specialistpsykiatrin vid försämring eller behov av second opinon
Publicerad: 2013/06/01 Senast uppdaterad: 2017/10/01