Beroende bland ungdomar - Screening, bedömning och utredning av missbruk hos ungdomar

Screening

Det är visat att en standardiserad, strukturerad screening och bedömning identifierar långt fler ungdomar med riskbruk, missbruks- och beroendediagnoser än rent kliniska ej metodstödda bedömningar (6). Det är därför alltid viktigt att genomföra screening och bedömning med etablerade metoder.

Screening: Innebär bedömning av om en ungdom har missbruksproblem och om det finns behov av ytterligare utredning. Screening innebär inte att kartlägga individens hela missbruksprofil, psykosociala funktion och vårdbehov.

Missbruksscreening bör riktas mot riskgrupper av ungdomar och bör systematiskt användas då sjukvården har kontakt med ungdomen i frågeställningar som gäller psykiatriska problem eller på annan indikation, exempelvis problem i skolan, i familjen etc. Om det framkommer att ungdomen använder cannabis och/eller andra preparat är det av största vikt att det genomförs en medicinsk bedömning inom specialistvård. Denna åtgärd skall alltid vidtas på grund av den ofta komplexa kliniska bild som finns i denna patientgrupp samt det generellt dåliga utfall som framtonar vid långtidsuppföljningar (7).
För kartläggning av samsjuklighet samt riskfaktorer för missbruk är det av stor betydelse att också screena för de psykiatriska tillstånd och beteenden som ofta förekommer samtidigt som missbruk. Dit hör depression och ångestproblematik samt antisocialt och aggressivt beteende. Ju fler av dessa tillstånd/beteenden som finns närvarande, desto större är indikationen på att inleda utredning och behandling utan dröjsmål.

Följande instrument rekommenderas för screening av missbruk bland ungdomar (finns översatta till svenska)

Följande instrument rekommenderas för screening av psykiatrisk samsjuklighet samt beteenden som ökar missbruksrisken

  • Becks ungdomsskalor som mäter, depression, ångest, antisociala beteenden, kriminalitet samt självbild hos ungdomar 12-18 år och är normerad för svenska förhållanden.

Diagnostiska intervjuer

Om en initial screening indikerar behov av vidare utredning och bedömning finns olika diagnostiska intervjuer, problemfokuserade intervjuer och multiskaliga frågeformulär att tillgå. Genom dessa instrument insamlas underlag för att diagnostisera missbruket och/eller information som kan ligga till grund för en mer specifik bedömning av missbrukets natur och allvarlighetsgrad samt risk- och skyddsfaktorer som bidragit till och upprätthåller ungdomens missbruk (8).

Mini internationell neuropsykiatrisk intervju för barn och ungdomar (MINI KID) är en strukturerad diagnostisk intervju att använda som del i den barnpsykiatriska diagnostiska proceduren.För att använda den kräver förkunskaper i psykiatrisk diagnostik motsvarande läkarutbildning, psykologutbildning eller specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatri. Intervjun är fri att använda för sjukvårdspersonal och forskare på icke kommersiella sjukvårdsinrättningar och universitet, men bara i PAPPERSVERSIONEN (9).

Det finns andra instrument som listar symtom på ett brett panorama av psykiatriska diagnoser och som finns översatta till svenska t ex:

  • The Structured Clincal Interview for the DSM (SCID). Instrumentet samlar systematiskt in kliniskt relevant information som ligger till grund för intervjuaren att under intervjun kunna pröva DSM-kriterier. Används från 18 år
  • The Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Aged Children (K-SAD). Används upp till 18 år

Vidare bedömning och utredning

Den diagnostiska intervjun bör kompletteras med en kartläggning och bedömning av den unges sociala och psykiska funktionsnivå. En sådan utredning bör ta fasta på konsekvenser av missbruket, dynamiska och upprätthållande riskfaktorer, samsjuklighet i psykiatriska diagnoser, familje- och skolfunktion, kriminalitet samt skyddsfaktorer hos den unge.

Det finns ett antal lämpliga (halv-)strukturerade problemfokuserade intervjuer speciellt framtagna för utredning/behovsbedömning av ungdomar med missbruksproblem. Intervjuerna riktas mot missbrukshistorik, konsekvenser av missbruk och andra psykosociala problem inom olika livsområden som ofta kopplas till substansanvändande hos ungdomar. Tillsammans med upplysningar från fler källor såsom föräldrar, skola och tidigare utredningar kan informationen från de instrument som presenteras här med fördel ligga till grund för en behandlings-/vårdplan:

  • The Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD Länk till annan webbplats.), i svensk översättning
  • The Comprehensive Addiction Severity Index for Adolescents (CASI-A), i svensk översättning
  • Vidare finns självadministrerade multiskaliga frågeformulär som mäter missbrukets allvarlighetsgrad och psykosociala riskfaktorer. Exempel på ett sådant instrument är The Personal Experience Inventory (PEI).
Publicerad: 2014/02/03 Senast uppdaterad: 2018/10/01