Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Beroende bland ungdomar - Samsjuklighet

Som nämnts är samsjuklighet ett vanligt tillstånd hos ungdomar som missbrukar. I studier har samsjukligheten visat sig vara upp till 90 procent (5), se vidare i resultaten från en studie gjord på Maria Ungdom i Stockholm.

I studien Ung och oberoende som under ledning av docent Anders Tengström (5), genomfördes på Maria ungdom Stockholm under år 2007, studerades en grupp ungdomar (180 personer) och deras föräldrar (261 personer). Undersökningspersonerna hade slumpmässigt valts ut till studien då de besökt Maria Ungdom, Stockholm. Syftet med projektet var att studera i vilken utsträckning psykiatrisk sjuklighet förekom bland ungdomar och föräldrar, vilken vård och vilka insatser familjerna erbjöds av Maria Ungdom respektive socialtjänst samt vilken vård och vilka insatser de accepterade. I denna studie framkom bland annat:

Psykiatriska diagnoser och missbruk

Tabell I. Andelen ungdomar och föräldrar med psykiatriska diagnoser och missbruksdiagnoser någon gång under livstiden

Andelen med psykiatriska diagnoser under livstiden

Pojke

Flicka

Mamma

Pappa

Någon psykiatrisk diagnos, inklusive missbruksdiagnoser

85 %

92 %

80 %

70 %

Någon psykiatrisk diagnos, exklusive missbruksdiagnoser

82 %

90 %

77 %

60 %

Någon missbruks- och/eller beroendediagnos

57 %

59 %

22 %

37 %

Alkoholmissbruk/beroende

48 %

44 %

17 %

32 %

Narkotikamissbruk/beroende

37 %

36 %

9 %

20 %

 

Som visas i tabell 1 har en överväldigande majoritet av ungdomarna och föräldrarna någon gång under livstiden uppfyllt kriterierna för minst en psykiatrisk diagnos. Drygt hälften av ungdomarna har dessutom haft sådana negativa konsekvenser av sitt bruk av alkohol och droger att de uppfyllt kriterierna för ett missbruk eller beroende. I medeltal har pojkarna uppfyllt kriterierna för 2 psykiatriska diagnoser, exklusive missbruks- och/eller beroendediagnoser, någon gång under livstiden, för flickor är den siffran 3 psykiatriska diagnoser.

Tabell II. Andelen ungdomar som uppfyllde beskriven diagnos någon gång under livstiden

Andelen med diagnos

Pojke

Flicka

Egentlig depression

40 %

64 %

Uppförandestörning

63 %

44 %

Fobier

17 %

48 %

Ätstörningar

2 %

22 %

Paniksyndrom

4 %

20 %

Psykos

6 %

9 %

 

Som visas i tabell II är de vanligaste psykiatriska problemen hos dessa ungdomar diagnoserna egentlig depression och uppförandestörning, följt av olika ångestrelaterade tillstånd. Ungefär 8 procent av ungdomarna har olika ospecifika former av hallucinationer och vanföreställningar, som gör att de uppfyller kriterierna för psykosdiagnos.

Publicerad: 2014/02/03 Senast uppdaterad: 2018/10/01