Beroende av opiater - Utredning

När en patient aktualiserats inom beroendevården genomförs en grundlig utredning för att avgöra om det föreligger skadligt bruk eller substansbruksyndrom. Man gör alltid en psykiatrisk bedömning gällande samsjuklighet. Utredningen ska präglas av en helhetssyn på patientens livssituation. Den initiala utredningen innan man inleder behandlingen bör omfatta:

  • Typ av droger som missbrukats, i vilken omfattning samt svårighetsgraden av substansbruk
  • Psykosocial funktion och utveckling: hereditet, uppväxt, familj, skolgång, utbildning, arbete/sysselsättning, kriminalitet, socialt nätverk, tidigare behandlingsinsatser, ekonomi och boende
  • Screening avseende narkotika och alkohol i urin (U-tox)
  • Psykiatrisk bedömning. Alla patienter ska genomgå en basutredning inom beroendevård
  • Somatisk utredning och undersökning (inklusive tandstatus, auskultation hjärta. ASAT, ALAT, GT, HIV, hepatit). Vid positiv hepatit C utreds om tillståndet är aktivt, se infektionssjukdomar
Publicerad: 2014/02/02 Senast uppdaterad: 2018/10/01