Beroende av opiater - Sjukskrivning

I enlighet med Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd

Heltidssjukskrivning

  • Skadligt bruk/opioidbruksyndrom i sig bör inte föranleda heltidssjukskrivning
  • Läkarintyg kan administreras i efterhand då patienten följt överenskommen behandlingsplan

Förebyggande behandling

Sjukskrivning kan behövas under intensiv återfallspreventiv behandling och behandlingshemsvistelse.

Permanent nedsatt arbetsförmåga

Grava skador och komplikationer med till exempel kognitiv nedsättning kan innebära permanent nedsatt arbetsförmåga.

Samsjuklighet

Föreligger samsjuklighet bör arbetsförmågan även bedömas utifrån rekommendation för det tillståndet, med beaktande av den funktionsnedsättning som opiatmissbruk/beroende i kombination med samsjuklighet innebär.

Rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga

  • Skadligt bruk medför i sig inte nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmågan bedöms utifrån symtom och uppkomna skador
  • Vid drogberoende kan abstinenssymtomen efter en period av droganvändande nedsätta arbetsförmågan i 1-3 veckor, beroende på typ av drog, periodens längd och mängden intag
  • Vid utdragen abstinens, psykisk samsjuklighet och/eller mer kroniska drogskador ska arbetsförmågan bedömas utifrån hur dessa tillstånd påverkar funktionen
  • Sjukskrivning för förebyggande behandling (särskild blankett) är aktuell om behandlingen i sig hindrar närvaro på arbetsplatsen, exempelvis behandlingshem eller intensiv öppenvårdsbehandling såsom påbörjande av läkemedelassisterad behandling för opiatberoende, och kan föranleda längre sjukskrivningsperiod upp till 6 månader

Symtom, prognos och behandling

Drogfrihet är en förutsättning för att patienten ska återhämta sig. Akuta abstinenssymtom kan variera mellan enstaka dagar till flera veckor. Typ av drog, intagets storlek och tidslängd påverkar tiden för återhämtning. Kognitiv funktionsnedsättning, nedstämdhet, asteni och sömnstörning efter långvarigt drogintag kan kvarstå i flera veckor upp till 3 månader efter etablerad drogfrihet. Svårare fall av kognitiv funktionsnedsättning kan kvarstå upp till 6 månader.

Behov av tidiga insatser. Särskilda överväganden och åtgärder

Vid opioidbruksyndrom ska patienten endast sjukskrivas vid samtidig behandling. Läkarintyg kan administreras i efterhand då patienten följt överenskommen behandlingsplan. Skälet till att sjukskrivningen administreras retroaktivt bör tydligt framgå i det medicinska underlaget. Där ska även framgå att behandling pågår. Föreskrifter om drogfrihet och om behandlingsinnehåll ökar tydligheten. Vid samsjuklighet ska behandling ske parallellt men funktionen bedömas utifrån respektive tillstånd.

Sjukskrivning för patienter med läkemedelassisterad behandling pga opioidbruksyndrom bör endast ske på de enheter som bedriver underhållsbehandling. Sjukskrivning för drogberoende bör ske på specialiserade enheter inom beroendevården eller psykiatrin. Se Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2012/12/03 Senast uppdaterad: 2016/10/03