Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Beroende av cannabis - Symtom och kriterier

Missbruk/skadligt bruk

I medicinsk-psykiatrisk diagnostik förekommer begreppen skadligt bruk enligt ICD-10 och missbruk enligt DSM IV. Diagnosen cannabismissbruk respektive skadligt bruk sätts då man gjort det sannolikt att användandet upprepat har haft tydliga negativa effekter för brukaren, till exempel inom jobbet, relationer eller fritidssysselsättningar.

Beroende

Cannabisberoende har ofta tagit en längre tid att etablera. Beroende på de kognitiva funktionsnedsättningarna kan det vara svårt för patienten att se hur användandet har blivit ett beroende med påverkan på hela livssituationen. För att uppfylla beroendekriterierna skall minst tre av sju delsymtom föreligga.

Diagnoskriterier för cannabisberoende enligt ICD-10 och DSM-IV

Beroende enligt ICD-10

 1. stark längtan efter cannabis
 2. svårighet att kontrollera intaget
 3. fortsatt användning trots skadliga effekter
 4. prioritering av cannabis användning högre än andra aktiviteter och förpliktelser
 5. ökad tolerans
 6. ibland fysiska abstinenssymtom

Beroende enligt DSM-IV

 1. Tolerans, definierat som endera av följande:
  1.  ett behov av påtagligt ökad mängd cannabis för att uppnå rus eller annan önskad effekt
  2. påtagligt minskad effekt vid fortgående bruk av samma mängd cannabis
 2. Abstinens, vilket visar sig i något av följande:
  1. abstinenssymtom som är karaktäristiska för cannabis
  2. cannabis intas i syfte att lindra eller undvika abstinenssymtom
 3. Cannabis används ofta i större mängd eller under en längre period än vad som avsågs
 4. Det finns en varaktig önskan om eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera missbruket av cannabis
 5. Mycket tid ägnas åt att försöka få tag på cannabis, använda cannabis eller hämta sig från effekterna av cannabis
 6. Viktiga sociala aktiviteter, yrkes- eller fritidsaktiviteter överges eller minskas på grund av cannabisbruket

Bruket av cannabis fortgår trots vetskap om fysiska eller psykiska besvär som sannolikt orsakats eller förvärrats av cannabis.

F12.0 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, akut intoxikation

F12.1 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, skadligt bruk

F12.2 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, beroendesyndrom

F12.3 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, abstinens

F12.4 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, abstinens med delirium

F12.5 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, psykotisk störning

F12.6 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, amnesisyndrom

F12.7 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut

F12.8 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar

F12.9 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad

Cannabisintoxikation

En akut intoxikation vars effekter klingar av när ruset försvinner. Notera att många av effekterna erhålls vid sedvanligt rus och för att diagnos skall komma ifråga måste effekterna vara tydliga och kliniskt signifikanta.

Cannabisintoxikation enligt DSM- IV

A. Personen har nyligen intagit cannabis.

B. Kliniskt signifikanta och maladaptiva förändringar av beteende eller psyke (t.ex. försämrad koordination, eufori, ångest, upplevelse av att tiden går långsammare än normalt, försämrat omdöme, social avskärmning) som utvecklats under eller kort efter cannabisintaget.

C. Minst två av följande tecken har utvecklats inom två timmar efter cannabisintaget:

 • rödögdhet
 • ökad aptit
 • muntorrhet
 • takykardi

D. Symtomen beror inte på somatisk sjukdom/skada och förklaras inte bättre med någon annan psykisk störning.

Cannabispsykos

Begynnande eller pågående cannabispsykos måste alltid uteslutas vid klinisk bedömning varför de diagnostiska kriterierna skall gås igenom (se nedan). Då diagnos föreligger sker inläggning (vid behov med tvång) för vidare behandling och övervakning. Förslag till medicinering lämnas nedan. Cannabisintoxikationer med psykotiska symtom är ovanliga men potentiellt farliga för patienten då denna kan utveckla mycket bisarra vanföreställningar och/eller hallucinationer. Stor risk för destruktiva impulsgenombrott.

Enligt DSM- IV kriterierna har patienten psykotiska symtom i form av vanföreställningar och hallucinationer som förekommer i samband med substansanvändning och som är svårare än vid intoxikation eller abstinens och går tillbaka inom en månad när missbruket eller abstinensen upphört.

Publicerad: 2014/02/02 Senast uppdaterad: 2018/10/01