Beroende av cannabis - Samsjuklighet

Psykiatrisk och somatisk samsjuklighet

Många av patienterna har samtidig psykiatrisk sjuklighet som i många fall både förstärker och vidmakthåller användandet av cannabis och andra substanser.

Cannabis saknar känd akut kroppsskadande effekt men högfrekvent användande har visats vara kopplat till en ökad risk för psykosutveckling [2]. Andra effekter är märkbara kognitiva störningar under och efter cannabisrus samt kognitiva långtidseffekter [4]. Cannabisrök kan även skada lungor och kärl.

Cannabisberoende personer kan också missbruka andra substanser och/eller vara beroende av dessa. Vanligaste substansen är då alkohol. Vidare har många av missbrukarna diagnostiserbara psykiatriska tillstånd som i de flesta av fallen föregått debuten i cannabis eller annan drog [1].

Vanligaste tillstånden är

 • Depression
 • Ångesttillstånd
 • Personlighetsstörningar (framför allt uppförandestörning och antisocial personlighetsstörning)
 • Begynnande psykoser, särskilt de symtomfattiga kan ha förstadier med personlighetsförändringar liknande dem vid cannabisanvändning [6]

Vaneanvändande av cannabis ger framförallt försämringar i den kognitiva förmågan – här är de mest framträdande [4,8]:

 • Den språkliga förmågan försämras där det blir svårare att hitta orden och förstå vad andra menar
 • Förmågan att dra korrekta slutsatser försämras. Misstag upprepas oftare och orsaken kan inte kopplas till cannabisrökning
 • Flexibiliteten och uppmärksamheten försämras. Förmågan och viljan att lyssna på andra minskar
 • Olika minnesfunktioner försämras
 • Förmågan att sätta samman en helhet av delar blir sämre
 • Förmågan att kunna orientera sig i rummet och planera försämras

Ovan nämnda kognitiva kvaliteterna är inte oberoende av varandra utan är olika aspekter av vad som kan kallas kognitiv kontroll. Kognitiv kontroll är en nödvändig förmåga för att klara av att planera och leva ett normalt vardagsliv. Den frekvente cannabisrökaren erhåller en generell försämring i denna förmåga vilket gör det allt svårare att kognitivt fungera i vardagen.

 • De kognitiva försämringarna klingar av efter cannabisruset
 • I de fall THC har ansamlats i vävnaden i större mängder(frekvent användande) utsöndras detta gradvis under längre tid och en kognitiv förbättring sker parallellt med detta
 • Korttidseffekterna vid cannabisanvändande liknar i allt väsentligt långtidseffekterna men försvinner då ruset klingar av.
 • Vid debut i vuxen ålder är långtidseffekterna av frekvent cannabisanvändande avseende förmågan till kognitiv kontroll i allt väsentligt okända.
 • För personer som börjat med frekvent cannabisanvändande i ungdomsåren och fortsatt med det i vuxen ålder tycks kognitiva störningar utvecklas och kvarstå i vart fall till medelåldern jämfört med de som inte använt cannabis [9].

Många som är missbrukare/beroende av cannabis använder också andra substanser. Därför ska också frågeställningar om de vanliga missbruksrelaterade infektionssjukdomarna lyftas upp och diskuteras. Det gäller både hiv och hepatit B och C samt tbc.

Cannabis saknar så vitt man vet kroppsskadande effekter. Påverkan på spermiebildning och immunförsvaret har dock diskuterats och cannabisrök kan skada lungor och kärl.

Publicerad: 2014/02/02 Senast uppdaterad: 2018/10/01