Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Beroende av cannabis - Riskfaktorer

Riskfaktorer för utveckling av cannabismissbruk

Det finns ett flertal riskfaktorer för att en person ska utveckla ett cannabismissbruk eller beroende. De vanligast förekommande är

 • Hereditet: missbruk och beroende hos förstagradssläktingar
 • Miljöpåverkan: riskfaktorer i familjen, i kamratgruppen, i skolan, i närmiljön och i Sverige som nation. Det är viktigt att understryka att dessa områden också kan utgöra skyddsfaktorer
 • Tidig missbruksdebut: nikotin-, alkohol- och narkotikadebut vid ung ålder ökar risken för att utveckla ett missbruk och beroende även av cannabis
 • Psykisk sjukdom: psykisk ohälsa ökar risken för missbruk och beroende. Exempel: PTSD, ADHD, ångestsyndrom, depression, personlighetsstörning, schizofreni, bipolär sjukdom

Med statisk menas att riskfaktorn omöjligen eller i vart fall svårligen kan förändras med behandling. Med dynamisk menas riskfaktorer som förändras.

Individuella riskfaktorer

Statiska

 • Tidig debut i substansanvändande
 • Tidig debut i normbrytande beteende
 • Ärftlighet för missbruk/beroende
 • Trauma och/eller övergrepp

Dynamiska

 • Impulsivitet/hyperaktivitet
 • Bristande skolprestationer
 • Depression/ångest
 • Antisocialt beteende

Interpersonella riskfaktorer

 • Missbruk/beroende och/eller antisociala beteenden i biologisk ursprungsfamilj eller hos fosterföräldrar (statisk)
 • Konflikter i familjen – bevittnat våld i familjen (statisk/dynamisk)
 • Bristande tillsyn av barnet/ungdomen, inkonsekvent uppfostringsstil (statisk/dynamisk)
 • Umgänge med kamrater som använder substanser och/eller är kriminella (dynamisk)
 • Oppositionell attityd mot lärare och vuxna (dynamisk)
 • Avsaknad av ”vettiga” fritidsaktiviteter (dynamisk)

Faktorer i samhället

 • Sämre socioekonomiska förhållanden (statisk)
 • En avsaknad av ställningstagande mot alkohol och droganvändning bland vuxna (dynamisk)
 • Positiv inställning till alkohol och droganvändning bland ungdomar (dynamisk)
 • Hög tillgänglighet till alkohol och droger (dynamisk)
 • Upplevelse av socialt utanförskap (dynamisk) [1-5]
Publicerad: 2014/02/02 Senast uppdaterad: 2018/10/01