Autismspektrum - Samsjuklighet

Majoriteten av vuxna med autismspektrumtillstånd har minst en annan psykiatrisk diagnos. Andra utvecklingsrelaterade svårigheter kan finnas samtidigt med autismspektrumtillståndet.

 • Lindrig utvecklingsstörning
 • Språkstörningar, specifika inlärningsproblem som dyslexi och dyskalkuli: kan kräva specifik träning och hjälpmedel. Bedöms av logoped
 • ADHD: Kan behöva specifik behandling med bland annat läkemedel. I nu gällande diagnoskriterier anges att ADHD-diagnos inte kan ställas vid samtidigt autismspektrumtillstånd. Detta kommer att förändras i nästa upplaga av DSM
 • Tics/Tourettes syndrom: ökad förekomst av motoriska och ibland även vokala tics
 • Tvångssyndrom (OCD), särskilt i form av symmetritvång och samlande, förekommer hos personer med autismspektrumtillstånd och kan behöva behandlas
 • Ångestsyndrom: Innan behandling övervägs bör patientens livssituation kartläggas. Social ångest och socialt undvikande beteende kan bero på överkrav på socialt samspel. Krav på ömsesidig kommunikation kan framkalla stress, som i sin tur försämrar kommunikationsförmågan
 • Affektiva sjukdomar: Dystymi, depression och bipolär sjukdom är förhållandevis vanligt. Depressioner är ofta atypiska, även depressiva psykoser förekommer. Ökad rutinbundenhet, självskadande och annat stereotypt beteende är vanliga symtom på depression hos patienter med autismspektrumtillstånd. Skattningsskalor för depression kan lämpa sig mindre väl i vissa fall, då innebörden av abstrakta begrepp kan vara svåra att förstå. Depressiva symtom kan vara sekundära till sociala och yrkesmässiga misslyckanden på grund av autismspektrumtillståndet
 • Perceptionsavvikelser: Annorlunda varseblivning och tolkning av sinnesintryck. Vanligast med över- och underkänslighet vad gäller hörsel- och känselintryck. Kan ge upphov till problemskapande beteenden, stark stress och obehag men någon gång även till lustupplevelser och speciella förmågor
 • Schizofreni: Kan i enstaka fall kan drabba personer med autismspektrumtillstånd. I nu gällande diagnoskriterier anges att diagnosen Aspergers syndrom inte kan ställas vid samtidig schizofreni. Detta kommer troligen att förändras i nästa upplaga av DSM
 • Övriga psykoser och psykosliknande tillstånd: Kan ibland utlösas av svår stress, oftast i samband med förändringar i livssituationen. Återgång till bekanta rutiner kan ha god effekt.
 • Schizotypi och andra personlighetsstörningar: Symtomkriterier är ofta uppfyllda hos personer med autismspektrumtillstånd. Personlighetsstörningsdiagnos är dock sällan till någon praktisk nytta. Ett undantag är emotionellt instabil personlighetsstörning, som kan kräva specifik behandling.
 • Katatoni: Svårigheter med viljemässigt styrd motorik kan ibland ses vid autism som förlångsammade rörelser, ökad svarslatens, svårigheter att starta och stoppa, beroende av hjälp med igångsättning och ökad passivitet. Katatoni framträder särskilt vid stress och debuterar ofta i sena tonåren eller ung vuxenålder.
 • Ätstörningar: Selektivt val av föda och ospecifikt stört ätbeteende är mycket vanligt vid autismspektrumtillstånd. Problemen startar oftast i barndomen. De kliniska ätstörningarna, särskilt anorexia nervosa, är överrepresenterade.
 • Kroppslig sjukdom och hälsa: Förhöjd risk för epilepsi. Ofta svårigheter att söka hjälp för somatiska hälsoproblem. En del har annorlunda upplevelse av temperatur, smärta eller känsel och har svårt att beskriva symtom. Allergier, gastrointestinala besvär, smärttillstånd och hudåkommor är vanliga. Patienter med medfött syndrom (genetiskt eller sekundärt till skada) behöver ofta följas på grund av kroppsliga manifestationer som åtföljer syndromet, till exempel hjärt/kärlsjukdom
 • Utmattningssyndrom: Sekundärt till autismspektrumtillståndet
 • Missbruk: Mindre vanligt men förekommer. Oftast alkoholberoende; vanligast i gruppen med atypisk autism, minst vanligt vid Aspergers syndrom. Missbruket kan ibland vara relativt lätt att bryta om patienten erbjuds stöd och hjälp till ett meningsfullt sammanhang
Publicerad: 2011/10/03 Senast uppdaterad: 2014/02/03