Autismspektrum - Komplikationer

Problemskapande beteenden

Till följd av de grundläggande svårigheterna vid autismspektrumtillstånd, ofta i kombination med olämplig miljö, olämpligt bemötande, alltför höga krav eller brist på meningsfull sysselsättning, kan problemskapande beteende uppstå. Detta kan ge anledning till kontakt med psykiatrin, även om patienten redan har kontakt med habiliteringen eller har ett boende med särskilt stöd. Det kan exempelvis handla om oro, agitation, våldsamhet, självskada, matvägran eller mutism, kanske i samband med en förändring av rutiner. Dessa situationer löses helst i ett samarbete mellan psykiatri, primärvård och habilitering och i dialog med övriga nätverket: anhöriga och kommunens personal samt personliga assistenter.

Vid svåra problemskapande beteenden hos patienter med samtidig utvecklingsstörning, där åtgärder från primärvården, allmänpsykiatrin och/eller Habilitering och Hälsa inte har varit tillräckliga, kan VUB-teamet (pdf) , 922.4 kB. (Vuxna med Utvecklingsstörning och grav Beteendeavvikelse) konsulteras.

Vid svåra beteendestörningar hos patienter med autismspektrumtillstånd utan utvecklingsstörning, som inte får sina behov tillgodosedda inom psykiatrin, kan KAS-teamet Länk till annan webbplats. (Konsultteamet för Autismspektrumtillstånd med beteendeavvikelser) erbjuda konsultativt stöd.

På jourtid, om exempelvis boendepersonal eller anhöriga kommer in med patienten på grund av akuta problem, kan en för patienten ny läkare tvingas göra akuta åtgärder. Inställningen bör då vara att försöka begränsa insatserna till vad som är absolut nödvändigt i stunden. Man bör undvika åtgärder av mer långsiktig eller genomgripande karaktär, inklusive att lägga in patienten inom psykiatrin; vårdmiljön kan vara direkt olämplig. I första hand bör psykosociala åtgärder vidtas, med beteendeinterventioner och anpassning av miljön enligt principerna ovan. Kompletteringar med tillfälliga symtomdämpande farmaka kan ibland behövas. De mer långsiktiga åtgärderna bör överlåtas till ordinarie läkare eller team.

Publicerad: 2011/10/03 Senast uppdaterad: 2014/02/03