Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Ätstörningar - Vårdnivå och remiss

Remitteringstrappa

Remitteringstrappa

Patienter med ätstörning vårdas idag inom flera olika specialiteter och på flera vårdnivåer. Basansvaret för att utreda, diagnostisera och behandla personer med ätstörningar finns inom barn­ och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) och inom de vuxenpsykiatriska klinikerna inom Region Stockholm.

Primärvård

Primärvården utgör första linjens psykiatri men erbjuder normalt ingen ätstörningsbehandling. Primärvården ska dock kunna screena för och diagnostisera misstänkta ätstörningsproblem samt ge stöd och eventuellt lågintensiv behandling, framför allt med fokus på att normalisera ätandet och under medverkan av en dietist. Alternativt kan primärvården remittera till barn­ och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin eller till den specialiserade ätstörningsvården. Vuxna patienter med ätstörning och kontakt inom psykiatrin kan hänvisas till primärvården för somatisk undersökning och kontroller.

Skolhälsovård

Skolhälsovårdens uppdrag är att förebygga ohälsa. Det finns ett vårdprogram för Stockholms kommunala skolor med målsättning att fånga upp elever med ätstörning, ge primära råd och stöd och förmedla vidare kontakt inom vården.

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningar erbjuder information, rådgivning och stödjande samtal i frågor om livsstil och levnadsvanor, där kost och vikt ingår. Ungdomsmottagningarna vänder sig vanligen till ungdomar mellan 12 och 23 år och har inte primärt i uppdrag att arbeta med ätstörningar, men i praktiken återfinns där många med lindrigare ätstörning och annan problematik.

Psykiatriska verksamheter

BUP och de vuxenpsykiatriska klinikerna har basansvaret för att utreda, diagnostisera och behandla personer med ätstörningar. Inom den specialiserade psykiatrin behandlas patienter med lättare ätstörningar och psykiatrisk samsjuklighet, huvudsakligen på vuxenpsykiatriska mottagningar. Ett mindre antal patienter med allvarlig ätstörning vårdas inom psykiatrisk heldygnsvård. Dessa patienter har ofta kommit in akut och remitteras i allmänhet vidare till specialiserad ätstörningsvård.

Invärtesmedicin

Vuxna patienter i svår svält där allmäntillståndet är allvarligt påverkat läggs ibland in på invärtesmedicinsk vårdavdelning, framför allt i akutskedet, när avancerad medicinsk övervakning är nödvändig. I allmänhet remitteras dessa patienter vidare efter några dagar till vuxenpsykiatrin eller till den specialiserade ätstörningsvården.

Specialistvård

Specialiserad ätstörningsvård bedrivs i Stockholm på tre kliniker:

  • Mandometerkliniken vid Danderyds sjukhus och vid Novum i Huddinge
  • Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ)

SCÄ drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), övriga kliniker är i privat regi. Uppdraget är detsamma för samtliga vårdgivare men enbart SCÄ får ta hand om patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård - LPT (vård enligt LPT får endast bedrivas av landstingsdrivna enheter). Målgruppen är personer i alla åldrar med ätstörning som huvuddiagnos. Specialistvård är avsett för patienter med allvarlig ätstörning som inte kan ges adekvat vård på basnivå, framför allt där konkret ätträning och nutritionsbehandling är nödvändig. Patienter kan hänvisas med remiss eller söka själva. Specialistvården kan erbjuda vård på flera nivåer (öppenvård, dagvård och heldygnsvård) men har ingen akutverksamhet. Akut sjuka patienter hänvisas istället till BUP-akuten/pediatrisk akutmottagning (för barn) eller till Länsakuten/medicinakut (för vuxna).

Remiss kan underlätta vid prioritering men är inget krav. På specialistklinikernas respektive hemsidor finns formulär för egenanmälan där patienter själva kan be om bedömning för specialistvård.

Prioriteringsgrupp 1 ­behöver snabb tillgång till vård

Barn och ungdomar under 16 år med
- anorexia nervosa och kraftig undervikt eller med snabb viktminskning i förhållande till normal viktkurva
- anorexia nervosa med somatiska komplikationer
- ätstörning och allvarlig krisreaktion

Vuxna och ungdomar över 16 år med
- anorexia nervosa och påtaglig undervikt
- anorexia nervosa med försämring de senaste månaderna med somatiska komplikationer

Prioriteringsgrupp 2 bör få vård inom relativt kort tid

Barn och ungdomar under 16 år med
- bulimia nervosa eller hetsätningsstörning med somatiska komplikationer

Vuxna och ungdomar över 16 år med
- bulimia nervosa eller hetsätningsstörning med somatiska komplikationer
- ätstörning med risk för komplikationer

Prioriteringsgrupp 3 väntetiden är inte en lika kritisk faktor

Patienter oavsett ålder med
- med bulimia nervosa eller hetsätningsstörning utan somatiska komplikationer

Publicerad: 2011/10/21 Senast uppdaterad: 2017/04/21