Alkoholberoende - Vård och remiss

Primärvårdens roll är att

 • Förebygga och tidigt upptäcka alkoholriskbruk, alkoholproblem samt behandla somatiska komplikationer vid behov
 • Ge samtalsstöd med fokus på alkoholvanor, stöd till alkoholfrihet
 • Erbjuda medicinsk utredning, rådgivning och farmakologisk behandling (akamprosat, naltrexon, disulfiram, nalmefen) av alkoholberoende utan komplicerande faktorer (1)

Remiss till beroendeklinik

 • Abstinens med risk för komplikationer (t ex tidigare krampanfall, delirium tremens)
 • Blandmissbruk
 • Samtidig psykisk sjukdom
 • Grav personlighetsstörning
 • Grav social instabilitet (t ex bostadslöshet, kriminalitet)
 • Hotande eller utagerande beteende
 • Graviditet
 • Upprepade misslyckade försök att begränsa eller att kontrollera alkoholbruk i öppen vård
 • Patient <20 år (till Maria Ungdom)
 • Vid oro eller känd förekomst av alkoholkonsumtion. Kontakt med Maria Ungdom, Mini Maria eller eller Specialistöppenvården.
 • Rådgivning via akutmottagning 24 timmar om dygnet

Socialtjänstens roll är att

 • Sörja för att personen med missbruk får den hjälp som behövs för att komma ifrån missbruket
 • Genomföra en kvalificerad utredning och bedömning av vårdbehov samt planera och genomföra insatser, både i frivilliga former (SoL) och med stöd av tvångsvård (LVM)
 • Ge stöd till barn och närståend
Publicerad: 2012/12/03 Senast uppdaterad: 2016/10/03