Alkoholberoende - Juridik

Tvångsvård av personer med alkoholberoende regleras av Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM (1988:870) Länk till annan webbplats. och samt av Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128) Länk till annan webbplats..

  • LVM är en lag som reglerar möjligheten att under vissa förutsättningar vårda en vuxen missbrukare mot dennes vilja.
  • Tvångsvårdens syfte är att motivera missbrukaren att frivilligt medverka i fortsatt behandling och stöd för att komma ifrån sitt missbruk.
  • För tvångsvård krävs att missbrukaren är i behov av vård, att vårdbehovet inte kan tillgodoses på frivillig väg, att personen ifråga utsätter sin psykiska och fysiska hälsa för allvarlig fara, att denne är på väg att förstöra sitt liv och befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.
  • Det uttalade syftet med LVM är att skapa förutsättningar för vård i en alkoholfri miljö där motivationsarbete kan bedrivas med sikte på fortsatt frivillig behandling och lagen är endast tänkt att användas i akuta situationer och med stor restriktivitet.
  • LPT kan bli aktuell i samband med akut alkoholpåverkan, om kriterierna för tvångsvård i enlighet med denna lag är uppfyllda.
  • Det är ett vanligt missförstånd att LPT inte skulle vara tillämpligt då patienten är alkoholpåverkad.
  • Bakgrunden till att LPT kan användas vid alkoholpåverkan och abstinens i vissa fall finns i Regeringens proposition 1990/90:58 om psykiatrisk tvångsvård Länk till annan webbplats., se även Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Länk till annan webbplats.
    Läkare har skyldighet att genast anmäla till kommunens socialtjänst om de får kännedom om att en person med missbruksproblem kan vara i behov av vård enligt LVM. Läkare har även skyldighet att anmäla till socialtjänsten om det finns behov av omedelbart omhändertagande enligt LVM.

Socialtjänsten utreder om det finns behov av vård enligt LVM och ansöker hos förvaltningsrätten som fattar beslut om sådan vård. Vård enligt LVM kan ges under högst sex månader.

Publicerad: 2012/12/03 Senast uppdaterad: 2016/10/03