Utredning - Samsjuklighet

Ungefär 80 procent av vuxna med ADHD har minst en annan psykiatrisk diagnos. Samma sjukdomsspektra som i den övriga befolkningen är överrepresenterade vid ADHD:

 • Ångestsyndrom: Alla ångestsyndrom är överrepresenterade. PTSD ofta på grund av trauman sekundärt till ADHD-problematiken
 • Affektiva sjukdomar: Depression, dystymi mycket vanligt. Bipolär sjukdom överrepresenterad, speciellt typ II
 • Personlighetsstörning: kluster B, särskilt emotionellt instabil personlighetsstörning. Personlighetsstörningsdiagnos bör endast ställas när det är kliniskt relevant och kan påverka valet av behandling
 • Missbruk: Ofta tidig debutålder. Blandmissbruk av alkohol och narkotika vanligt, ofta med centralstimulantia som huvuddrog
 • Intellektuell funktionsnedsättning/svag begåvning
  Specifika inlärningsstörningar: Dyslexi och dyskalkyli. Utreds av logoped
 • Autismspektrum, Tics/Tourettes syndrom
 • Ätstörningar: Bulimi, binge eating disorder (BED)
 • Somatisk sjuklighet: övervikt, olycksfall och skador, stressrelaterad hjärt-/kärlsjukdom, smärtproblematik (fibromyalgi), migrän, astma, sjukdomstillstånd sekundärt till rökning, alkohol och narkotika
 • Utmattningssyndrom: Sekundärt till ADHD-problematiken
Publicerad: 2011/10/27 Senast uppdaterad: 2014/02/26