ADHD - Symtom och kriterier

Allmänt

ADHD innebär bristande uppmärksamhet och/eller överaktivitet/impulsivitet. Tre undergrupper finns; en som utmärks av hyperaktivitet/impulsivitet, en av bristande uppmärksamhet (kallas ibland för ADD), samt en kombinerad typ. ADHD är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning med debut i barndomen. Symtom kan finnas redan i småbarnsåren, men problemen blir ofta uppenbara först i skolsituationen eller vid övergången till vuxenlivet. Ärftligheten är hög vid ADHD och tillståndet anses uppkomma genom inverkan av gener, miljöfaktorer och samverkan mellan dem, men de specifika riskfaktorerna är till stor del ännu okända. Den psykiatriska samsjukligheten är hög och ADHD innebär också en riskökning för missbruk och kriminalitet.

Bristande uppmärksamhet: Svårigheter att upprätthålla koncentrationen, att planera, organisera och fullfölja en aktivitet. Ökad distraherbarhet. Kan ge sken av att man är slarvig, opålitlig eller ”i sina egna tankar”.

Hyperaktivitet: Högre frekvens och intensitet av aktivitet än andra. Det kan handla om att man har svårt att sitta still, hålla händer och fötter stilla eller pratar mycket. Kan i vuxen ålder ersättas av inre rastlöshet.

Impulsivitet: Svårigheter att bromsa reaktioner och impulser till beteenden. Kan ge intryck av att man är otålig, inte kan vänta på sin tur, och innebär att man oftare än andra ger sig in i oöverlagda, ibland farliga situationer.

Könsskillnader: Mäns symtombild inrymmer ofta mer av utagerande beteende, aggressivitet och störande beteende, kvinnors mer av depression, ångest och känslomässig labilitet.

Psykiskt status

Yttre/beteende: Patienterna tenderar att ofta utebli från planerade besök, komma på fel tider eller oanmält, kanske samma dag som ny förskrivning eller intyg behövs.

Formell kontakt: Samtalet kan störas av rastlöshet och ouppmärksamhet.

Emotionell kontakt: Påverkas ej primärt.

Psykomotorik: Svårigheter att sitta still, hålla händer och fötter stilla hos patienter med hyperaktivitet.

Grundstämning: Påverkas ej primärt.

Affekter: Påverkas ej primärt.

Tankeförlopp/kognition: Bristande uppmärksamhet, det vill säga att hålla kvar fokus på en och samma sak. Ökad distraherbarhet, svårt att hålla tråden i samtal.

Psykostecken: Påverkas ej primärt.

Suicidalitet: Påverkas ej primärt.

Diagnostiska kriterier enligt ICD-10

F90 Hyperaktivitetsstörningar

F90.0.Aktivitets -och uppmärksamhetsstörning
F90.0A Dysfunctionof Attention, Motor Control and Perception (DAMP)
F90.0B Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) – kombinerad typ
F90.0C Attention Deficit Disorder (ADD) – övervägande uppmärksamhetsstörning
F90.0X Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning UNS
F90.1 Hyperaktiv beteendestörning
F90.8 Andra specificerade hyperaktivitetsstörningar
F90.9 Hyperaktivitetsstörning, ospecificerad

Medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning utan tydligt insjuknande. Det är ofta i skolsituationen eller senare, vid ökande krav på självständigt fungerande, som problemen blir uppenbara. Förloppet är oftast kontinuerligt, även om symtom och funktionsnedsättning kan variera något utifrån omgivningens krav.

Överaktivitet och impulsivitet avtar ofta med stigande ålder men bristande uppmärksamhet tenderar att kvarstå. Prognostiskt ogynnsamt är att ha svårigheter även med inlärning och socialt beteende, särskilt att tidigt uppvisa ett antisocialt beteende präglat av trots och uppförandestörning.

Publicerad: 2011/10/27 Senast uppdaterad: 2014/02/26