ADHD - Differentialdiagnos

Följande differentialdiagnoser bör beaktas

  • Lindrig intellektuell funktionsnedsättning: Kan till exempel i skolsituationen ge ett beteende som liknar ADHD med rastlöshet, koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem sekundärt till begåvningsmässiga brister
  • Autismspektrum: Vanligt med hyperaktivitet och impulsivt beteende hos små barn med autism. Personer med autismspektrumtillstånd kan uppfattas som uppmärksamhetsstörda på grund av benägenhet att fastna i detaljer, rikta uppmärksamheten mot annorlunda saker och svårigheter med att skifta fokus. ADHD kan ge sekundära svårigheter i sociala situationer på grund av kärnsymtomen
  • Bipolär sjukdom: Bilden vid mani/hypomani överlappar med ADHD med hyperaktivitet/impulsivitet, men eufori, grandiositet, minskat sömnbehov och ökad sexualitet ingår inte primärt i ADHD-bilden
  • Ångestsyndrom: Rastlöshet och koncentrationssvårigheter vid ADHD kan misstas för ångest. Strukturerad diagnostik av ångestsyndromen är att rekommendera
  • Emotionellt instabil personlighetsstörning: Impulsivitet vid ADHD kan innefatta emotionell instabilitet. ADHD utmärks dock ej av separationskänslighet, kroniska tomhetskänslor, splittring mellan idealisering och nedvärdering, självskadebeteende
  • Missbruk av narkotiska preparat och alkohol (abstinens): Droger kan ha akuta och kroniska effekter som liknar ADHD-symtom. Exempelvis kan abstinens efter långvarig användning av alkohol, sedativa, cannabis och nikotin ge rastlöshet och agitation eller problem med uppmärksamhet
  • Somatisk sjuklighet: Sköldkörtelsjukdomar. B12-brist, fibromyalgi. Obstruktivt sömnapnésyndrom med dagtrötthet och koncentrationssvårigheter på grund av bristande sömn, Utmattningssyndrom: Kan ge koncentrationssvårigheter och försämrat arbetsminne
Publicerad: 2011/10/27 Senast uppdaterad: 2014/02/26