Domän 1 - Hälsofrämjande

Definition

Minskad stimulans från (eller intresse i eller engagemang för) aktiviteter för nöje eller avkoppling. (1)

Kännetecken

 • Uttalande från patienten om långtråkighet (t.ex. önskan att det fanns något att göra, eller läsa etc.)
 • Vanlig sysselsättning kan inte göras i det nuvarande sammanhanget. (1)

Relaterade faktorer

Brist på förströelse/sysselsättning i omgivningen. (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten är kapabel att hantera ilska/frustration eller nedstämdhet orsakad av tristess/inaktivitet.
 • Patienten är motiverad att delta i/utföra någon form av aktivitet varje dag. (2)

Långsiktiga mål

Patienten är mera tillfreds med sin nuvarande aktivitetsnivå. (2)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Diskutera med patienten vad han/hon tycker om/inte tycker om att göra.
 • Ta reda på om det finns några föreningar eller frivilligverksamhet etc. där patienten kan delta.
 • Identifiera tillsammans med patienten tecken på oro och rädslor inför nya möten/nya utmaningar/nya aktiviteter. (2)

Psykoedukation

Informera patienten om vikten av aktivitet och dess hälsofrämjande fördelar (både psykiskt/fysiskt). (2)

Aktivitet

 • Föreslå endast aktiviteter som patienten utför enskilt och som inte innebär någon konkurrens om patienten lider av ångest/oro, (lägga pussel, fotografera etc.).
 • Föreslå patienten att delta i någon form av gruppaktivitet, där andra delar samma intresse.
 • Upprätta en veckoplanering där olika aktiviteter finns kartlagda.
 • Se till att någon personal/närstående finns med/följer med patienten till aktiviteten i början.
 • Vid behov ordna med transport till/från aktivitet om detta utgör ett hinder för att delta. (2)

Definition

Rapporterar levnadsvanor som kännetecknas av låg fysisk aktivitet. (1)

Kännetecken

 • Anger preferenser för låg fysisk aktivitet.
 • Uppvisar minskande fysisk kondition.
 • Val av dagliga rutiner utan inslag av fysisk aktivitet. (1)

Relaterade faktorer

 • Brist på resurser (till exempel tid, pengar, närstående).
 • Bristande intresse.
 • Bristande motivation.
 • Bristande träning på att slutföra fysiska aktiviteter.
 • Otillräcklig kunskap om fördelarna med fysisk aktivitet. (1)

Kortsiktiga mål/Långsiktiga mål

 • Patienten har uttryckt motivation till fysisk aktivitet eller deltagit aktivt i fysisk aktivitet.
 • Patienten har identifierat en aktivitet som han/hon vill aktivera sig med.
 • Patienten har upprättat ett veckoschema eller träningsprogram för fysisk aktivitet. (2)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Bedöm patientens aktivitetsmönster (ingen/veckovis/daglig).
 • Bedöm aktivitetsförmåga: till exempel trötthet och andningsbesvär i samband med fysisk aktivitet eller möjliga obehagsfaktorer: till exempel ont i bröstet, yrsel etc. (2)

Psykoedukation

 • Informera patienten kring fördelarna med en fysiskt mer aktiv livsföring.
 • Utöka patientens kunskap genom att erbjuda skriftlig information och främja kontakter med personer som har kunskap om träning/aktivitet.
 • Delge information om hur det är bäst att komma igång med ett träningsprogram, vilka positiva effekter fysisk aktivitet kan medföra och hur programmet kan utvecklas. (2)

Aktivitet

 • Ta fram ett schemalagt tränings-/aktivitetsprogram tillsammans med patienten.
 • Framställ en lista med både kortsiktiga och långsiktiga mål när det gäller ökad fysisk aktivitet tillsammans med patienten.
 • Uppmana patienten att skriva en aktivitetsdokumentation som till exempel träningsdagbok eller veckoschema under träningsperioden.
 • Skapa ett socialt nätverk kring patientens fysiskt aktiva liv genom att försöka aktivera närstående till mer fysisk aktivitet.
 • Stötta patienten i att lokalisera ett gym, joggningsspår, promenadstråk etcetera i patientens närhet. (2)

Text

Text

Text

Ingress

Text

Publicerad: 2019/12/06 Senast uppdaterad: 2019/12/06