Strategi för suicidprevention

Suicidtalen förväntas öka som en konsekvens av covid-19 pandemin. Nu har en strategi som pekar ut riktningen för ett brett suicidpreventivt arbete inom Region Stockholm tagits fram. Vårdgivare och andra berörda verksamheter uppmanas att utforma handlingsplaner för att motverka ökning av suicidtalen.

Publicerad: 2020/03/10 Senast uppdaterad: 2020/03/10