LPT - Lagen om psykiatriskt tvångsvård

Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128).

För att tvångsvård enligt Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT) ska bli aktuell krävs att personen lider av en allvarlig psykisk störning. Med ”allvarlig psykisk störning” avses i första hand akut psykos eller behandlingskrävande psykotiska symtom. Grunden för bedömningen måste dokumenteras tydligt i journalen. Det räcker inte med att personen har psykotiska symtom för att bli intagen enligt LPT. Behovet av omhändertagande för sluten vård måste vara ”oundgängligt”. Dessutom måste patienten motsätta sig vården alternativt att det finns en välgrundad anledning att tro att vården inte kan komma till stånd i samtycke.

Publicerad: 2013/01/07 Senast uppdaterad: