Alkoholrelaterade akuta komplikationer - Delirium tremens och abstinenskramper

Risk för delirium tremens och abstinensepileptiska kramper föreligger hos alkoholberoende patient med aktuellt missbruk vid:

 • Tachycardi>120/min
 • Abstinenssymtom trots >1 promille i utandningsluft
 • Infektion
 • Tidigare delirium tremens
 • Tidigare abstinensepileptiska kramper
 • Aktuell abstinenshallucinos
 • Uttalade ospecifika abstinenssymtom
 • Aktuella abstinensepileptiska krampanfall (senaste 48 timmarna)
 • Dagligt intag av minst 250 g alkohol/dygn i minst 3 veckor utan nyktra dagar. 250 g =75 cl starksprit = 4 flaskor lättvin = 8 burkar starköl (7%)
 • Misstänkt/säkerställd organisk hjärnskada, frakturer, stora mjukdelsskador
 • Aktuellt somatiskt sjukdomstillstånd som påverkar allmäntillståndet, till exempel diabetes
 • Dåligt nutritionstillstånd/allmäntillstånd
 • Missbruk av bensodiazepiner och bensodiazepinliknande sömnmedel eller andra lugnande medel

Symtom på delirium tremens

 • Kraftigt förstärkta abstinenssymtom, i vissa fall med opistotonus och hyperkinesier
 • Abstinenshallucinos och taktila hallucinationer (”plockighet”)
 • Förvirring med desorientering

Behandling av delirium tremens

Delirium tremens är ett livshotande tillstånd med hög mortalitet utan behandling. Ett fullt utvecklat delirium tremens leder till:

 • Dehydrering
 • Hypertermi
 • Cirkulationssvikt.

Behandlingen syftar till att få patienten att falla i sömn via parenteral läkemedelstillförsel. Patienten kan sövas till exempel med upprepade doser av 20-40 mg diazepam intravenöst.

Att beakta: Vid risk för läkemedelsackumulation, exempelvis vid kronisk leversvikt eller vid behandling av äldre personer kan man använda preparater med kortare halveringstid till exempel lorazepam (Temesta) eller klonazepam (Iktorivil, Rivotril). Efter 80-120 mg diazepam-ekvivalent bör 5 mg Haldol ges intravenöst för att förstärka sederande effekt.

Biverkningar bör monitoreras noggrant, och kontroll av både puls och saturation är nödvändiga då bensodiazepiner kan ge andningsdepression.

Att beakta: Sövningen kan försvåras om patienten är hungrig eller i behov av att tömma urinblåsa och tarm. Sätt urinkateter (KAD) och dropp (Ringer-acetat 1000ml/6-12 timmar) och ordinera vätskelista.

Om behandling enligt ovan inte ger avsedd effekt med en sammanlagd dos på 500 mg diazepam/24 timmar eller vid svikt av vitala funktioner redan vid lägre doser, bör patienten sövas med propofol (Diprivan, Propofol, Propolipid) på IVA.

Behandling av abstinenskramper

 • Ge 10-20 mg diazepam som rektallösning (Diazepam Desitin, Stesolid Rektal Prefill), om ingen effekt ses efter 10 minuter kan doseringen upprepas
 • Sätt PVK, koppla dropp och ge ytterligare 10-30 mg diazepam per os eller intravenöst
 • Upprepad kontroll av ABCDE samt eventuell abstinensbehandling
 • Överväg tillägg av karbamazepin (Hermolepsin, Tegretol) 200mg, 1 x 3 om
  patienten har anamnes på tidigare EP (Ger inte ytterligare vinst vid samtidigt behandling med bensodiazepiner!)
Publicerad: 2011/10/17 Senast uppdaterad: 2014/04/15