Alkoholrelaterade akuta komplikationer - Alkoholabstinens

Ospecifika symtom på alkoholabstinens

 • Autonom hyperaktivitet (svettning, rödbrusighet eller hög puls och blodtryck)
 • Handtremor
 • Sömnsvårigheter
 • Illamående och kräkningar
 • Övergående visuella, taktila eller auditiva hallucinationer eller illusioner utan förvirring
 • Psykomotorisk agitation
 • Ångest

Specifika symtom på alkoholabstinens

 • Abstinensepileptiska anfall (grand mal)
 • Delirium tremens utveckling

Abstinensgraden kan bedömas med hjälp av särskilda skattningsskalor exempelvis CIWA-skalan , 144.7 kB. (Clinical Institute Withdrawal Assessment-Alcohol).

Behandling

Behandlingen syftar till att förebygga abstinenskramper, delirium samt att förhindra utveckling av Wernicke-encefalopati.

 • ALLA som har anamnes på mer än 2 dygns alkoholöverkonsumtion SKALL få tiamin enligt ovan i förebyggande syfte.
 • Medicinering med upprepade doser av korstoleranta preparat, framför allt med oxazepam (Oxascand, Sobril) och diazepam (Stesolid) i tablettform tills symtomfrihet uppnås. Nästan alla bensodiazepiner är lämpliga för abstinensbehandling, men oxazepam är förstahandsval på grund av avsaknad av kick-effekt och aktiva metaboliter. Diazepam finns även för parenteralt bruk och har snabbare tillslag. Nackdelen är att det har aktiva metaboliter med långa halveringstider. Effekten av diazepamdosen kan utvärderas efter cirka 1 timme. Oxazepam ger effekt lite senare och kan utvärderas efter cirka 75-80 minuter

Vissa personer som druckit stora mängder alkohol och utvecklat hög tolerans kan få abstinenssymtom långt innan blodalkoholhalten sjunkit till noll. Behandling av alkoholabstinens ska startas då tydliga symtom på abstinens föreligger vilket kan inträffa medan patienten fortfarande har alkohol i kroppen. Om patienten är samtidigt påverkad av opioider eller andra sederande preparat ska risken för interaktioner mellan läkemedel och droger beaktas.

På vissa kliniker används fortfarande klometiazol (Heminevrin) mot alkoholabstinens, vilket kan ge ökad slemsekretion i luftvägarna och större risk för andningsdepression jämfört med oxazepam eller diazepam.

Exempel på bensodiazepinschema

OBS! Behandlingen bör anpassas individuellt och dosen av läkemedlet ökas successiv tills symtomfrihet uppnås.

Kraftiga symtom - sluten vård

Oxazepam 50 mg 1x4 per os första dygnet och dosen halveras därefter varje dygn. Dosen kan fördubblas vid utebliven effekt. Övergång till parenteral behandling med diazepam vid fortsatt abstinenssymtom, till exempel 20 mg intravenöst. Vid otillfredsställande effekt kan dosen fördubblas efter 15-20 minuter.

Måttliga symtom - öppen vård

Oxazepam 15 mg 1x4, dosen halveras varje dygn. Vid dygnsbehov över 100 mg oxazepam bör inneliggande avgiftning övervägas. Icke beroendeframkallande lugnande medel såsom alimemazin, prometazin (Lergigan) och sömnmedel exempelvis propiomazin (Propavan) kan samtidigt användas vid behandling.

Publicerad: 2011/10/17 Senast uppdaterad: 2014/04/15