Alkoholrelaterade akuta komplikationer - Akut alkoholförgiftning

Förbränning av alkohol
Normal förbränning av alkohol är ungefär 0,1 g/kg kroppsvikt i timmen det vill säga 5-10 g alkohol i timmen för de flesta vuxna personer. Det motsvarar 2-3 cl sprit, 6-12 cl vin eller 12-25 cl öl/timme, det vill säga ungefär 1 ”enhet alkoholhaltig dryck” per timme. Hos en vuxen beräknar man att promillehalten sjunker med cirka 0,15 promille per timme.

En normalstor vuxen man som dricker 2 burkar starköl eller 3-4 glas vin (12 cl, 12 procent) uppnår ungefär en blodkoncentration på 1 g/L (1 promille etanol), en vuxen kvinna uppnår samma promillehalt efter intag av 1,5 burkar starköl eller 2-3 glas vin (12 cl).

Ren alkoholförgiftning
Akut alkoholförgiftning är en vanligt förekommande förgiftning i Sverige. Symtomen som förekommer vid ren alkoholförgiftning skiljer sig beroende på graden av intoxikationen.

Dödlig dos alkohol är ungefär 300-400 ml ren alkohol vilket motsvarar 1 – 1,25 helflaskor sprit (75 cl) eller 3,3 – 4,4 flaskor vin eller 11 – 14 burkar starköl.

Den vanligaste orsaken till dödsfall på grund av alkohol är:

 • Andningsdepression
 • Luftvägsaspiration av uppkräkt maginnehåll

Lindriga och måttliga alkoholförgiftningar kräver vanligen ingen sjukhusvård. En ren alkoholförgiftning kan vara orsak till sjukhusvård om den är uttalad.

Symtom vid olika grad av alkoholförgiftning

Grad av alkoholförgiftning

Promillehalt (1 g/L)

Symtom

Mild alkoholförgiftning

0,5 – 1,5 promille

Pratighet, eufori, förlångsammat tal, förlångsammade reaktionsreflexer.

Måttlig alkoholförgiftning

1,3 – 3 promille

Koordinationssvårigheter, alkoholdoft, humörsvängningar, eventuellt aggressivitet, balanssvårigheter, hängande ögonlock, fuktig blick, sluddrande tal.

Uttalad alkoholförgiftning

3 – 5 promille

Illamående, kräkningar, buksmärta, diarré, gångsvårigheter, våldsamt eller stökigt beteende, medvetandepåverkan, somnolens, osammanhängande i tal och tanke.

Livshotande alkoholförgiftning

Över 5 promille

Koma, kramper, djup sömn med snarkande, långsam andning, cirkulatorisk påverkan, andningsdepression, hypoxi, hyperkapné (högröd, blålila ansiktsfärg).

 

Blandintoxikation
Samtidigt intag av läkemedel potentierar den toxiska effekten av alkohol. Framför allt samtidigt intag av bensodiazepiner, neuroleptika, barbiturater och vissa antidepressiva läkemedel är särskilt riskfyllt.

Teknisk sprit
Symtomen liknar vid berusning av etanolhaltiga drycker, ofta karakteristisk acetonliknande doft från utandningsluften.

Utredning

 • S-etanol, S-metanol, S-aceton, S-etylenglykol
 • Blodstatus, leverstatus
 • Temp, puls, blodtryck, saturation
 • B-glukos, elektrolyter (Na, K, Mg), infektionsparametrar
 • EKG, neurologisk undersökning
 • Drogscreening i urin
 • Blodgas, anjon-gap vid behov

Behandling
Behandlingen vid alkoholintoxikation är inriktad på eventuella komplikationer.

 • Patienten observeras med avseende på vakenhet, medvetandegrad, blodtryck, puls och blodalkoholhalt
 • Om samtidig somatisk sjukdom till exempel feber, aspiration, blödningar föreligger, kan övervakad tillnyktring krävas av medicinska skäl
 • Tänk alltid på eventuell blandintoxikation
 • Individer som omhändertas av polisen enligt Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer (LOB) övervakas vanligen i arrestlokal, men bör i fall av stark berusning, eventuella somatiska komplikationer vårdas inom sjukvården (tillnyktringsenhet, akutmottagning)
 • Lugnande läkemedel vid stark oro är exempelvis alimemazin (Theralen)
Publicerad: 2011/10/17 Senast uppdaterad: 2014/04/15