Akuta allvarliga biverkningar - Serotonergt syndrom

Riskfaktorer

Inga kända

Symtom

 • Neurologiska: Klonus, myoklonus, hyperreflexi, muskelrigiditet, tremor, ataxi, nystagmus, krampanfall, koma
 • Autonoma: Hypertermi, diafores, takykardi, hypertension, takypne, hypotension, diarré
 • Psykiatriska: Konfusion, agitation, rastlöshet, hypomani, ångest


Etiologi

Ökad 5-HT syntes, ökad frisättning, återupptagshämning, hämning av 5-HT nedbrytning, direkt stimulering av 5-HT1a och 5-HT2a receptorer

Patofysiologi

Överaktivering av 5-HT systemet (framför allt 5-HT1a & 5-HT2a)

Lab

CK, myoglobin, LPK, ASAT, ALAT

Behandling och handläggning

 • Utsättning av all serotonerga farmaka
 • Kontakt med neurolog- eller narkosjour
 • Symtomatisk behandling med bl.a. snabb nedkylning, livsupprätthållande åtgärder samt övervakning på intensivvårdsnivå
 • Cyproheptadin (Periactin) och klorprometazin (Hibernal) som bägge är 5HT2a antagonister har visat sig vara effektiva.
 • Bensodiazepiner kan ges i lugnande och muskelavslappnande syfte.


Komplikationer

 • Aspirationspneumoni
 • Disseminerad intravasal koagulation och annan tromboembolism
 • Arytmi
 • Rabdomyolys
 • Njursvikt


Förlopp

Lindriga varianter kan gå i regress inom 24-72 timmar, allvarliga fall kan kräva IVA-vård, mortalitet cirka 11 procent.

Publicerad: 2017/01/11 Senast uppdaterad: