Akuta allvarliga biverkningar - QTc-tid förlängning

 • Psykofarmaka-inducerad QTc-tid högre än 500 ms eller ökning med > 60 ms innebär signifikant ökad risk för arytmier och Torsade de pointes.
 • Kan potentiellt utlösas av samtliga neuroleptika, där Sertindol och Zeldox har fått särskild uppmärksamhet.
 • TCA, Citalopram och Escitalopram är mer belastade i detta sammanhang jämfört med andra antidepressiva.
 • Hydroxizin (Atarax) har sedan ett par år fått dosinskräkning på grund av detta.
 • Är dosberoende, kontrollera långsamma metaboliserare samt farmakodynamiska interaktioner via flera farmaka som har samma biverkning.


Riskfaktorer

 • Bradykardi
 • Kongenitala hjärtsjukdomar
 • Drog- och alkoholmissbruk
 • Elektrolytrubbning
 • Ålder
 • Kvinnligt kön
 • Tidigare episoder av Torsade de pointes


Patofysiologisk mekanism

Blockad av kaliumkanaler eller aktivering av natriumkanaler i hjärtmuskelceller, som leder till fördröjd repolarisering och förlängd aktionspotential, duration.

Behandling och handläggning

 • Sätt ut aktuell neuroleptikum.
 • Ta kontakt med kardiolog för diskussion om vidare handläggning
Publicerad: 2017/01/11 Senast uppdaterad: