Akuta allvarliga biverkningar - Malignt neuroleptikasyndrom (MNS)

 • Kan utlösas av samtliga neuroleptika, de flesta fallen finns beskrivna för lågdosneuroleptika såsom Haldol och Siqualone
 • Kan komma när som helst under behandlingen, dock oftast i början av behandlingen eller kort efter dos-upptittrering och har i allmänhet ett snabbt förlopp


Incidens

0,1-1 procent av samtliga patienter behandlade med antipsykos läkemedel

Riskfaktorer

 • Dehydrering
 • Malnutrition
 • Hyponatremi
 • CVL
 • Katatoni
 • Agitation
 • Snabb dosökning och/eller höga doser av neuroleptika

Symtom (neurologiska, autonom dysfunktion, förändringar i psykiskt status)

 • Hypertermi
 • Muskelrigiditet, tremor
 • Takykardi, blodtrycksinstabilitet, diafores, takypné, dyspné, dysfagi
 • Inkontinens
 • Delirium, agitation
 • Mutisim
 • 10-20 procent dödlighet
 • Komplikationer inkluderar aspirationspneumoni, disseminerad intravassal koagulation och annan tromboembolism, arytmi, rabdomyolys, njursvikt


Lab

 • Förhöjt CK, Myoglobin, leukocyter, ASAT och ALAT
 • Sänkt serumjärn


Behandling och handläggning

 • Utsättning av neuroleptika, återinsättning tidigast efter två veckor
 • Ta kontakt med neurolog och narkosjour
 • Symtomatisk behandling med bl.a. snabb nedkylning, livsupprätthållande åtgärder samt övervakning på intensivvårdsnivå
 • Farmakologisk behandling med dantrolen och bromokriptin samt ECT kan prövas
 • Bensodiazepiner kan ges i lugnande och muskelavslappnande syfte
Publicerad: 2017/01/11 Senast uppdaterad: