Akuta allvarliga biverkningar - Klozapin utsättningssyndrom

 • Delirium och konfusion efter snabb utsättning av klozapin (oftast i anslutning till agranulocytos, men även efter patient autoseponering)
 • Utvecklas inom någon vecka efter klozapin-utsättning och den akuta fasen kan pågå upptill någon månad.
 • Enligt vissa restrospektiva studier finns en incidens på cirka 40 procent.


Symtom

 • Delirium
 • Katatoni
 • Autonom instabilitet
 • Agitation och rastlöshet
 • Desorganiserat beteende
 • Hallucination
 • Vanföreställningar


Behandling och handläggning

 • Omvårdnad och undvikandet av dehydrering
 • Om orsaken är dålig följsamhet eller patient autoseponering, kan återinsättning av klozapin snabbt förbättra symtombilden.
 • Om orsaken är agranulocytos och klozapin inte kan återinsättas, visar en del studier effekt av antikolinerga läkemedel som kan lindra och förkorta förloppet.
 • Det är fördelaktigt att ersätta klozapin med läkemedel med liknande receptorprofil, såsom olanzapin.
Publicerad: 2017/01/11 Senast uppdaterad: